Kênh kết nối

Điều khoản

Để sử dụng các Dịch vụ tại Vebotv, bạn phải tuân thủ những quy định sau đây. Các thuật ngữ "Bạn" và/hoặc "Người sử dụng" trong đoạn văn dưới đây đều nhằm chỉ tới những người truy cập và sử dụng Dịch vụ của Vebotv. 

Chấp thuận điều khoản

Khi bạn truy cập trang web Vebotv và sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi, bạn tự nguyện chấp thuận và tuân thủ Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này, cùng với Chính sách Quảng cáo và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi thi hành những Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này, cùng với Chính sách Quảng cáo và Chính sách Bảo mật, dựa trên pháp luật hiện hành và không một phần nào trong tài liệu này gây trở ngại đối với quyền của chúng tôi để tuân thủ yêu cầu của chính phủ, tòa án, và các cơ quan thi hành án liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc thông tin do bạn cung cấp hoặc tạo ra thông qua việc sử dụng Dịch vụ.

Từ chối đảm bảo

Trang web Vebotv và các Dịch vụ được cung cấp dựa trên nguyên tắc không có bất kỳ bảo đảm nào, dựa trên tính năng và khả năng có sẵn của Dịch vụ. Chúng tôi không đảm bảo rằng các tính năng trên trang web Vebotv hoặc các Dịch vụ sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn hoặc đảm bảo tính liên tục hoạt động của phần mềm hoặc Dịch vụ mà không bị gián đoạn hoặc lỗi.

Tại Vebotv sẽ không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp mất mát dữ liệu, tổn thất lợi ích hoặc bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến việc truy cập trang web Vebotv và sử dụng các Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn đến mọi thông tin, dữ liệu... Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn chấp nhận toàn bộ rủi ro đi kèm.

Thay đổi điều khoản sử dụng

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản và Sử dụng này mà không cần thông báo trước. Những thay đổi và/hoặc sửa đổi này sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải lên trang web Vebotv. 

Nếu bạn tiếp tục truy cập trang web Vebotv hoặc sử dụng các Dịch vụ sau khi những thay đổi và/hoặc sửa đổi này được đăng tải, điều này đồng nghĩa bạn đã chấp nhận và đồng ý với những thay đổi và/hoặc sửa đổi đó.

❰ quay lại